בס"ד

מאמר הילכתי

אל תשלח ידך אל הנער

עקב ריבוי החולים בנגיף הקורונה החליט משרד הבריאות להמליץ על חיסוני קורונה לילדים מגיל 12 ומעלה ובעוד זמן קצר מתכננים להמליץ לחסן אף ילדים מגיל 5 ומעלה.

אמנם ע"פ עדויות רבות ומחקרים נמצא שדבר זה מיותר לחלוטין ולא זו בלבד אלא שהחיסון מסוכן מאד ועלול לגרום לנזקים קשים בהווה ובעתיד .

לכן מחמת הסכנה הנשקפת אנו מוכרחים להציג כאן חלק מהטעמים ההלכתיים והרפואיים שלא לחסן את הילדים בחיסון זה . (יש להעיר כאן הערה חשובה – לא מדובר על התנגדות כללית לחיסונים , אלא רק לחיסון הקורונה) . בעמוד האחרון הבאנו את פסק בית הדין לענייני קורונה שבדק ושמע עדויות ודעות הרופאים המצדדים בעד ונגד החיסון וקבע לבסוף שחיסון זה מסוכן ואין לעשותו כלל לצעירים.

טעם א' – חכמי ישראל בכל הדורות התירו את החיסון רק כשעבר זמן ונמצא בטוח לשימוש

 1. כתב בספר הברית (ח"א כתב יושר , מאמר יז' , נפש חי שבמדבר) וז"ל : "וכן נהגו הרופאים לטעת וכו' אפס שלא בכל פעם הועיל הדבר הזה וכו' ומתו לפעמים איזה ילדים , אף כי לרוב הילדים היה זה תועלת , לכן הרחיקו חכמי ישראל הדבר הזה ולא רצו להתיר זה לבני עמנו כדי שלא להכניס בניהם בספק נפשות לכתחילה , אמנם כעת בדורנו נתחדש בחסד עליון רפואה חדשה וכו' וכבר ניסו זאת אלפים ורבבות בני אדם וכולם יצאו בשלום ולא מת אפילו אחד בכל אלו , ויהי כראות חכמי ישראל שהדבר בדוק ומנוסה מאד וכו' ולא נשמע ולא נראה מכשול ותקלה לשום אדם גדול או קטן , כי הוא דבר שאינו מזיק לעולם , עמדו חכמי ישראל ותופסי התורה והתירו וכו' ואומרים שחיוב גדול הוא לעשות ".

ובהמשך דבריו כתב עוד: "ויען וביען שהקוה פאקען (חיסון) בטוח בחסד עליון מכל מכשול , ומכל דבר רע וממקרה רעה , כאשר יעיד הניסיון היומי מאלפי רבבות בני אדם בכל יום זה כמו שלושים שנה וכו' לכן התחיל להתפשט מנהג זה ג"כ תוך בני עמנו וכו' ". מוכח מדבריו שחכמי ישראל התירו את החיסון רק כאשר עברו שלושים שנה וראו שלא מת אפילו אדם אחד ואילו בחיסון הקורונה ישנם מקרים רבים שאנשים חלו ומתו .

 1. בשו"ת זרע אמת (ח"ב סימן ל"ב ) בדין מחלת אבעבועות שהייתה בזמנו קרובה למיתה מאשר לחיים וע"י עשיית החיסון ינצלו רוב בני האדם . כתב שמ"מ ליראי הוראה שב ואל תעשה עדיף ע"כ וכל שכן יהיה הדין לפי דבריו בנגיף הקורונה שרוב החולים בו קרובים לחיים מאשר למיתה .
 2. הזבחי צדק (סימן קט"ז יורה דעה אות מא') כתב על דברי הזרע אמת וז"ל : "מכל מקום אכן בדידן תהילות לה' יתברך יש לנו רופאים מומחים שעושים הרכבה (חיסון) ולא ניזוק אדם מעולם וכן מעשים בכל יום " והביאו בכף החיים (יורה דעה סימן קט"ז אות ס') מוכח מדבריו שהיתר לקיחת החיסון הוא שלא ניזוק אדם מעולם .
 3. גם בזמננו הייתה דעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל (כ"כ בשמו הגר"י זילברשטיין שליט"א)

והגר"ח גרניימן זצ"ל שאין לסמוך על החיסונים אלא אם כן עברו לפחות עשר שנים מאז

שנוסה על אחרים ונמצא בטוח לשימוש (ונראה שאין לחלק ולומר שבזמננו כיון שנוסה הדבר על הרבה מאד אנשים אם כן נחשב כאילו נבדק עשר שנים בזמנם , זה אינו , משום שיש לומר ששיעור נתינת זמן של עשר שנים הוא משום שיש לחשוש שהגוף ניזוק מהחיסון בהדרגתיות ואין ההשפעה ניכרת אלא רק כעבור כמה שנים).

 1. בתאריך 18 לספטמבר השנה (2021 למניינם) החליט ה- FDA האמריקאי ברוב מוחלט שאין לתת לעת עתה את החיסון השלישי אלא לבני 65 ומעלה עם כשלים במערכת החיסון כיוון שאין סיבה מוצדקת מספיק לתת את החיסון לצעירים וגם הנתונים מארה"ב ומישראל מראים שיש תופעות לוואי הנגרמות עקב החיסון (נתונים שמשום מה מוסתרים מאיתנו בארץ) ואילו בארץ החיסון ניתן גם לצעירים וילדים בלי לבדוק עפ"י נתונים ודאיים שהחיסון באמת לא מזיק כלל . הדבר מוכיח שחיסון הקורונה לא נבדק עדיין כל צרכו והוא רק בשלבי ניסוי .

טעם ב' – נגיף הקורונה אינו מסוכן לצעירים

 

לאור כל הנתונים המתפרסמים בארץ ובעולם ע"י משרדי הבריאות עולה שנגיף הקורונה אינו מסוכן כלל לרוב ככל הצעירים (לפחות עד גיל 30) רובם המוחלט אינו מפתח תסמינים משמעותיים אלא כשפעת קלה ואף פחות מכן .

נראה שהוירוס חולף מעליהם בלא להותיר אפילו רושם ,למעט מקרים נדירים ביותר .

גם הרופאים התומכים בחיסון הילדים מודים שהחיסון נצרך יותר כדי לשמור על המבוגרים שלא ידבקו מהם – (אמנם דבר זה אינו נכון כיוון שאף מחוסן יכול לשאת את הנגיף ולהדביק אחרים , ואדרבה , קשה להיזהר ממנו כיוון שאינו מפתח תסמינים) וראיה לדבר כאשר קורה מקרה נדיר של חולי קשה או מוות ממהרים לציין זאת בכל דרך אפשרית , דבר הגורם לפחד מיותר אצל צעירים .

טעם ג' – החיסון מסוכן ומזיק לצעירים

 1. לגבי חיסון הקורונה לילדים התפרסם מכתב הכולל מעל 200 רופאים בכירים בארץ (ניתן לראות באתר וכן באתר מח'צ – מזהירים הם שאין לחסן את הילדים משום שהחיסון עלול לגרום להם לנזקים חמורים בהווה ובעתיד .
 2. מחקר מקיף שנערך בביה"ח 'הדסה עין כרם' לפני חודשים מועטים מוכיח שצעירים רבים שהתחסנו בחיסון הקורונה לקו בדלקת שריר הלב ולכן המלצתם היא לחסן רק צעירים עם כשל במערכת החיסונית .
 3. מחקר שנערך ע"י ביה"ח 'הלל יפה' בחדרה מראה על קשר ישיר בין החיסון לצעירים לבין הגברת הסיכון לחלות בדלקת שריר ואוטם לב .
 4. מסמך מהאגף לאפידמולוגיה במשרד הבריאות (מופיע באתר משרד הבריאות) מציין שישנה סבירות לקשר בין מנת החיסון השנייה לדלקת בשריר הלב בעיקר בגברים צעירים .
 5. גם ה – FDA האמריקאי הוסיף אזהרה להנחיות הנלוות לשימוש בחיסונים המציינת סיכון קטן לדלקות בלב .

טעם ד' – אין לסמוך בסכנת נפשות על רוב הרופאים הממליצים לחסן , אלא חוששים למיעוט .

לפי המוכח מהנ"ל נראה שיש סיכון ממשי בנטילת החיסון לצעירים , ושדעת הרבה רופאים מהארץ ומהעולם שלא לקחת את החיסון , אומנם יש הטוענים שכיוון שרוב הרופאים טוענים שהחיסון אינו מזיק א"כ נלך אחר הרוב ויש להשיב על טענתם מכמה טעמים :

 1. הדבר לא הוברר האם רוב הרופאים בעד או נגד החיסון .
 2. רובם המוחלט של הרופאים התומכים בחיסון נמצאים תחת פיקוח משרד הבריאות , בבתי החולים הממשלתיים ובקופות החולים וכפופים הם לדעת הממשלה , דבר הגורם להם לחשוש מלהביע את דעתם האמיתית ואם וכאשר מחליט רופא להביע דעתו נגדם מיד תוקפים אותו בכל דרך אפשרית .
 3. במקרים רבים מנסות ממשלות העולם להתערב בחוות הדעת הרפואיות ולכפות דעתם עליהם , דוגמא אחת (מיני רבות) היא העובדה ששני בכירים ב – FDA –

ד"ר מריון גרובר – מנהלת משרד מחקר בדיקה וחיסונים וד"ר פיליפ קראוס – סגן מנהל באותו משרד התפטרו מתפקידם בחודש אוגוסט (למניינם) השנה בטענה שממשל ארה"ב כופה עליהם לאשר את החיסון .

 1. מומחי הרפואה מודים שהמחלימים מוגנים בכמה מאות אחוזים מהמתחסנים

ובכל זאת מתעקשים גורמי הרפואה לחסן גם את המחלימים , דבר המאמת את החששות שישראל היא מעבדת ניסוי עולמית לחיסון הקורונה ( אמירה שתועדה בועדת ה – FDA בחודש ספטמבר והתפרסמה בכל רשתות התקשורת בעולם) ועדיין החיסון נמצא בשלבי בדיקה ולא כפי שמצהירים התומכים בחיסון שהחיסון נבדק כבר ובטוח לשימוש .

ה.ישנה רשלנות גדולה מצד גורמי הרפואה בעולם בכלל ובארץ בפרט שלא לטפל בחולים במצב קל ובינוני הנמצאים בביתם ולהמתין עד שיתפשט הנגיף בגופם ויגיעו לקוצר נשימה במצב קשה ורק אז לטפל בהם במחלקות הקורונה בבתי החולים עד כדי כך שהרבה חולים זקוקים כבר להרדמה והנשמה ואילו באמת היו דואגים לבריאות הציבור היו מספקים להם תרופות מצילות חיים כבר בשלב ההתחלתי של התפשטות הנגיף כגון תרופת ה – רג'נרון שאושרה לשימוש גם ע"י ה- FDA ומטפלת במחלה בצורה יעילה מאד ובכך לחסוך אלפי מתים ובמקום זאת ממלאים הרשויות פיהם מים ורק כאשר חולה מבקש את התרופה היא ניתנת לו , הדבר מוכיח שאי אפשר לסמוך על הרופאים וגורמי הממשל , שהרבה פעמים עומדת לנגד עיניהם טובתם האישית ולא טובת החולים .

 1. גם אם הייתה מציאות שאפשר לסמוך על דעת הרופאים , לא הולכים בספק נפשות אחר הרוב , כמבואר בשולחן ערוך סימן תרי"ח סע' ד' שאם ב' רופאים אומרים שהחולה צריך לאכול ביום הכיפורים ומאה אומרים שאינו צריך ואפילו החולה אומר עימהם שאינו צריך מאכילין אותו כיוון שניים אמרו שצריך וכתבו המפרשים ששנים נחשבים כמאה כיון שלא הולכים אחר רוב הדעות בסכנת נפשות הרי מבואר שאין להתחשב כלל ברוב הרופאים הסוברים שאין סכנה בדבר אלא חוששים למיעוט , ולכן בחיסון הנ"ל אין להתחשב בדעת הרופאים המתירים .

טעם – ה' –שאין להכניס עצמו לספק סכנה על מנת להציל אחר מסכנה , וכל שכן מספק סכנה

אחר שמוכח מכל הנ"ל שאין צורך בחיסון הילדים, יש הטוענים שעדיין יש לחסן אותם על מנת שלא ידביקו את המבוגרים , גם טענה זו אינה נכונה כיוון שגם המחוסנים מעבירים את הנגיף לאחרים , וגם אם נניח שאינם מעבירים הרי כתב הסמ"ע (חו"מ ס"ס תכו') שמר"ן והרמ"א השמיטו את הדין המובא בירושלמי שחייב אדם להכניס עצמו בספק סכנה על מנת להציל את חברו מסכנה , משום שהרי"ף , הרמב"ם והרא"ש השמיטו אותו וכתבו הפוסקים (עיין פת"ש שם) שאפשר משום שהירושלמי חולק על הגמרא שלנו ולכן להלכה דעת מר"ן והרמ"א שאין להכניס עצמו בספק סכנה וכ"כ הרדב"ז , הא"ר , הגר"ז ועוד .

וגם למתירים להכניס עצמו לספק סכנה , כ"ז דווקא להציל את חברו מודאי סכנה מה שאין כן להציל מספק סכנה בזה אין מי שמתיר , וכיוון שנגיף הקורונה אינו נחשב ודאי סכנה שהרי רוב החולים אפילו אינם במצב קשה אם כן לכל הדעות אין לחסן את הילדים כדי להציל אחרים מספק סכנה .

מסקנה :

אין לחסן ילדים בחיסון הקורונה

מכמה טעמים :

 1. הרוב המוחלט של הילדים אינם מסתכנים מחמת הנגיף .
 2. החיסון לא נבדק כראוי ובמקרים מסויימים גורם לתופעות לוואי חמורות .
 3. אי אפשר לדעת מהן השלכות החיסון בעתיד .
 4. אין להכניסם לספק סכנה ע"י החיסון על מנת להציל אחרים משום שאין אדם רשאי להכניס עצמו וכל שכן אחרים בספק סכנה כדי להציל את חברו מסכנה וכל שכן מספק סכנה .

אולם צריכים להקפיד מאד על כללי הבריאות כגון מסכה , איוורור מקומות סגורים ושמירת מרחק כדי שלא ידבקו או ידביקו אחרים .

ויהי רצון שה' יתברך ישמור על עמו ישראל מכל חולי ומגפה וישלח רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל .

בית דין מיוחד לבירור סכנת חיסוני הקורונה 10.10.2021 פרסומי תגובה